stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY   Perunova 6., PRAHA 3

Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 30, odst.1 písm. b). Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. ZŠ poskytuje dietní stravování. Pakliže se dítě nemůže normálně stravovat (lékařem nařízená dieta, doloženo potvrzením lékaře), mohou rodiče po domluvě s vedoucí ŠJ zajistit dítěti dietní vaření, nebo dietní stravu ze svých zdrojů.

 • Výdej obědů 11.45 – 13.50 hod.
 • Výdej obědů v 1.den nemoci 11.45 – 12.00 hod.
 • Cena obědů
  1. 7 – 10 let žáci   34,- Kč
  2. 10 – 14 let žáci 36,- Kč
  3. Dospělí ZŠ       50,- Kč
  4.  Cizí strávníci   89,- Kč
 • Cena čipu – záloha 150,- Kč
 • Strávník má možnost vybrat si zpravidla ze 2 druhů pokrmů a oběd na následující dny označit čipem do 13.45 hodin u objednávkového snímače – dle vyvěšeného návodu, nebo na internetu e-jidelnicek.cz k registraci je nutno vyzvednout přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ.
 • Způsob přihlašování, odhlašování ke stravování
  1. Ke stravování se žák přihlásí přihláškou, variabilní symbol je datum narození strávníka (den,měsíc,rok), přístup k účtu na internetu má odlišné přihlašovací údaje.
  2. Strávník si zakoupí čip, který slouží k objednávání obědů. Po úplném ukončení stravování je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny za účelem vyřazení z evidence a finančního vyrovnání stravy.
  3. Po úplném ukončení stravování má strávník možnost vrátit nepoškozený čip.
 • Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit písemně vedoucí školní jídelny a neprodleně zrušit trvalý příkaz!!!
  1. Trvalé odhlášení strávníka ze stravování musí provést jeho zákonný zástupce a písemně potvrdit u vedoucí ŠJ.
  2. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů příp. vyrovnání plateb za stravné. V případě ukončení školní docházky a řádného odhlášení ze školního stravování se stravné vyrovnává do 10. dnů.
  3. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy bez náhrady propadají.
 • Způsob placení stravy – číslo účtu 19-2000787359/0800
 • Obědy se platí měsíčně předem:
  1. do dne v měsíci .
   • trvalým příkazem, poštovní poukázkou, příp. jednorázovým převodem- variabilní symbol – datum narození strávníka (DDMMRR)
 1. Před zahájením školního roku se posílá první platba v srpnu.
 • Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.
  • Vyúčtování jednorázových plateb – měsíčně
  • u platby trvalým příkazem se přeplatek vrací pololetně (MŠ) , 1x ročně (ZŠ)
  • hotově se přeplatky vrací pouze zákonným zástupcům žáka
 • Způsob objednávání a odhlašování oběda
  1. Omlouvat strávníka je  nutné v jídelně na uvedené kontakty – viz níže! Omluvy v ZŠ ze sw „školy online“ nejsou propojeny do sw jídelny
  2. Obědy jsou strávníkům v září přihlášeny dle písemných seznamů vyplněných první den školy. Ten, kdo se nebude chtít stravovat již od prvního dne, si musí obědy odhlásit.
 1. Odhlášky obědů v době nemoci mohou být uplatněny telefonicky, e-mailem,e-jidelnickem nebo osobně nejpozději do 8 hodin příslušného dne
 • Stravování v době nemoci

Při onemocnění strávníka, kdy oběd již nelze odhlásit, má rodič právo si oběd vyzvednout do vlastní čisté neskleněné nádoby, ale pouze v 1.den. Ostatní dny nemá strávník nárok na státem dotovanou stravu. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost. Je v zájmu rodičů, aby dodrželi výše uvedené předpisy z důvodu ochrany zdraví svých dětí.

 1. Po všechny další dny nepřítomnosti je strávník povinen odhlásit obědy
 2. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 3. Odhlášky: sms 773 772 072, email: jidelnazsper@centrum.cz                   
 • Ztráta nebo zapomenutí čipu
  1. pokud strávník zapomene čip, je povinen zapsat se do příslušného sešitu na výdeji obědů
  2. pokud strávník ztratí nebo znehodnotí čip, je povinen toto hlásit v kanceláři školní jídelny z důvodů zablokování čipu proti zneužití. Strávník si pak musí pořídit a zaplatit čip nový.
 • Systém výdeje stravy
  1. Žák se na pokyn dozoru zařadí do fronty na výdej oběda, „přiloží“ čip ke snímači u výdejního pultu, odebere si hlavní jídlo.
 • Konzumace stravy
  1. U stolu se strávníci chovají podle zásad společenského chování a zásad hygieny. Použité nádobí odnášejí k okénku umývárny nádobí. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a zaměstnanců školní jídelny.
 • Vychovatelky ŠD konají dohled u svého oddělení
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod..)
  1. provozní pracovníci školy
  2. čistotu stolů během výdejní doby zajišťují dozorující pracovníci svého oddělení, nebo provozní pracovníci školy
 • Hlášení závad, úrazů a nevolností
  1. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje zákonné zástupce, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů. Jakékoliv závady hygienického a technického charakteru, nevolnosti a úrazy je třeba neprodleně hlásit pedagogickému dozoru nebo kuchařce, vedoucí školní jídelny.
 • Vynášení a vnášení jídelního nádobí a pokrmů
  1. Z jídelny je zakázáno vynášet talíře, příbory, skleničky, pokrmy, moučníky, mléčné výrobky, ovoce a další nebalené potraviny.
  2. Do jídelny je zakázáno přinášet vlastní pokrmy a zde je konzumovat.
 • Do prostoru jídelny je zakázán vstup všem osobám, které nemají zaplacené obědy, toto nařízení se netýkádozorujících učitelů.
 • Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu hlavního vchodu školy, před jídelnou, na webové stránce školy

 • Úřední hodiny hospodářky ŠJ
  1. Po – Pá : 7:40 – 7:55 hod
  2. Telefonicky dohodnout termín návštěvy

Dotazy a připomínky

 • uplatnit u vedoucí školní jídelny,
 • žádáme strávníky, aby veškeré připomínky a dotazy vznášeli k vedoucí stravování či řediteli školy
 • Vnitřní řád školní jídelny je umístěn ve vstupní hale školy, a na webových stránkách školy

V Praze 31.8.2022