stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 3. května

Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 3. května

Nadále pokračuje prezenční výuka podle rozpisu:

lichý týden – 1.C, 3.C, 4.C,  sudý týden – 1.D, 2.C, 5.C

Mění se také opatření, která se týkají sportovních aktivit ve škole a změny nastávají také v testování žáků.

Od 3. května do odvolání platí následující:

Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole 

 • Pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor
 • Žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška
 • Při sportovních aktivitách ve škole není ochrana dýchacích cest třeba 
 • Žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními respirátory/rouškami (alespoň 2 náhradní) a sáčkem na ukládání roušky/respirátoru

 Další důležitá hygienická pravidla 

 • dodržování bezpečných rozestupů, 
 • homogenita skupin,
 • mytí a dezinfekce rukou, 
 • dezinfekce povrchů a prostor školy,
 • časté větrání– v chladném počasí myslete na dostatečné oblečení dětí.

 Pravidelné preventivní testování 

 • Testování je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce.
 • Žáci 1. stupně a přípravné třídy se testují jednou týdně, v pondělí (nebo první den v týdnu, kdy přijdou do školy).
 • Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o výsledku testu pro doložení negativního výsledku ve službách nebo v amatérském sportu apod.(zákonný zástupce dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením).
 • Více informací ZDE

 Organizace výuky 

 • Přípravná třída se vzdělává prezenčně (ve škole).
 • Žáci 1. stupně se vzdělávají rotačně (střídavě) tak, že vždy mají jeden týden prezenční výuky a jeden týden distanční výuky, střídají se po ročnících.
 • Jsou možné sportovní činnosti venku.
 • Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném ZDE

 Režim školy a provoz školní družiny 

 • Příchod žáků 1. stupně do školy je možný od 7.30, v testovací dny (pondělí) doporučujeme přijít v dostatečném předstihu před začátkem vyučování.
 • Provoz školní družiny končí v 16.30.
 • Ranní a večerní družinu není možné zajistit (důvodem je homogenita skupin).
 • Vstup třetích osob (včetně zákonných zástupců) do prostor školy není možný, výjimkou jsou závažné odůvodněné případy, ovšem za přísného dodržení hygienických pravidel a tak, aby docházelo jen k minimálnímu kontaktu s dalšími osobami.

  Postup při výskytu příznaků onemocnění nebo při pozitivním výsledku testu 

 • Osoby s příznaky akutního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy, stejně tak osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude izolován v izolační místnosti, škola informuje zákonného zástupce a vyzve ho, aby si dítě co nejdříve ze školy odvedl.
 • Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu ZDE.

 Školní jídelna 

 • Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, a to za dodržení hygienických pravidel, provoz školní jídelny je tomu uzpůsoben (doba oběda pro jednotlivé třídy může být posunuta).
 • Žáci na distanční výuce mají nárok vyzvednout si oběd ze školní jídelny do přinesených nádob, obědy je třeba přihlásit (žáci mají v době distanční výuky obědy automaticky odhlášené). Vyzvednout oběd nemůže osoba, která má nařízenou izolaci, karanténu, nebo jeví příznaky akutního onemocnění.

 Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí 

 • Škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně, v týdnu, kdy mají distanční výuku.
 • Péči o tyto děti zajišťuje školní družina, dopoledne se děti zapojí do distanční výuky své třídy.
 • O zařazení žáka do tohoto programu musí rodiče požádat ředitelku školy, je třeba doložit potvrzení zaměstnavatele.
 • V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz nebo prostřednictvím Školy OnLine), ta vás informuje o dalším postupu.