Školní družina

Řád školní družiny (ŠD)1. Práva žáků ve školní družině:

Žák má právo užívat zařízení ŠD, pomůcky a hry v souvislosti s programem odděleni ŠD.

Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před všemi formami sexuálního zneužívání, a před sociálně patologickými jevy.Žák má právo vyjádřit přiměřenou formou svůj postoj, názor.

Žák má právo na dodržování osobní hygieny a pitného režimu.

Žák má právo se zúčastnit kroužků pořádaných školní družinou

2. Povinnosti žáků ve školní družině:

Žák v žádném případě nesmi bez vědomi vychovatelky opustit třídu ani budovu školy.

Nevolnost nebo poranění ihned hlásí paní vychovatelce.

Chová se zdvořile vůči všem dospělým a ostatním dětem.

Na ulici dodržuje dopravní předpisy pro chodce.

S inventářem a zařízením zachází žák opatrně. Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje. Poškození oznámí vychovatelce.

3. Provozní doba ŠD:

Provozní doba školní družiny je denně od 7.00 hodin. Denně je družina ukončena v 17.30 hodin, v pátek je ukončena v 17.00 hodin.

4. Rozdělení činností ve školní družině - režim dne (uvedené časy jsou orientační)

07.00 -- 08.00 -- odpočinkové + rekreační činnosti

11.45 -- 12.30 – příchod dětí do ŠD, oběd

12.30 -- 13.30 -- odpočinkové činnosti

13.30 -- 15.30-- rekreační  a zájmové činnosti (tělesná, výtvarná, hudební, estetická činnost)

15.30 – 16.00 - příprava na vyučováni

16.00 – 17.30 - zájmová činnost (směrovaná a klidná činnost dětí organizovaná vychovatelkou)

5. Užívané místnosti:

Školní družina má k dispozici 2 samostatné třídy a 1 třídu, kde se střídá s vyučováním.

6. Způsob přihlašování žáků do školní družiny, způsob přihlášení, odhlášení či vyloučeni žáka z ŠD:

Členem školní družiny se žák stane po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku a to od data uvedeném v zápisním lístku. Oddělení se naplňuje do 25 žáků.

Žáka lze odhlásit z ŠD pouze písemnou formou. Při dlouhodobé nepřítomnosti žáka v ŠD jej nelze odhlásit zpětně.

Žák může být vyloučen z ŠD, pokud soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožoval zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě, svévolně nenavštěvoval ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

7. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD:

Za žáka školní družiny se platí poplatek 150.- Kč za měsíc, a to v předem určených termínech. V případě, že žák část měsíce do ŠD nedochází, je platba nevratná a poplatek je nutno zaplatit.

8. Podmínky docházky do ŠD, podmínky a dobu odchodu či vyzvedávání žáků, přechod žáků ze školy do ŠD a zodpovědnost za žáky v této době:

Třídní učitelky osobně předávají děti vychovatelkám ŠD.

Odchody žáků ze školní družiny jsou dány pevným rozvrhem, který rodiče musí v zájmu bezpečnosti dětí respektovat.

Rodiče mají možnost vyzvednout si děti ze školní družiny v 13.30, 15.00, 16.00-17.30 hodin. Mimo tuto dobu pouze po dohodě s paní vychovatelkou.

Kdo může vyzvedávat dítě z ŠD, je poznamenáno v zápisním lístku.

Docházka je povinná. Mimořádné uvolnění se povoluje na písemnou žádost rodičů, na telefonní výzvu nelze žáka uvolnit.

9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD:

Vychovatelka odpovídá za bezpečnost děti v ŠD. Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před všemi formami sexuálního zneužíváni a před sociálně patologickými jevy. Žák má právo vyjádřit přiměřenou formou svůj postoj a názor.

10. Pitný režim:

Pitný režim je zajišťován v době oběda školní jídelnou, automaty s pitím v přízemí školy a vlastními zásobami z domova.

11. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor pravidelně využívaných družinou a stanoveni podmínek:

Školní družina může ve svých činnostech používat informační centrum, hernu, tělocvičnu, školní kuchyň, hřiště a ostatní prostory školy dle školy.

12. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby:

V případě opakovaného pobytu žáka ve školní družině po ukončení provozu, vedoucí ŠD písemně uvědomí rodiče o této skutečnosti. Opakuje-li se nadále tato situace, bude žák vyloučen ze ŠD.

13. Dočasné umísťování žáků do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka:

Žáci, kteří nejsou členy ŠD mohou být dočasně umístěny do ŠD např. při dělených hodinách, v době kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

14. Pravidla styku s rodiči (se zákonnými zástupci) žáků:

Rodiče při vyzvedávání dětí dodržují časy stanovené režimem ŠD, aby nebyla narušována činnost družiny. Rodiče mohou po dohodě s vychovatelkou (pokud jde o jednorázovou akci) nebo s vedením školy (pokud jde o dlouhodobou spolupráci) vést v rámci ŠD zájmové kroužky nebo jinak se podílet na činnosti ŠD.

15. Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD:

Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků v ŠD se spojují oddělení v 15.30 hod..

16. Další činnosti organizované ŠD či pořádané v jejím rámci:

ŠD se podílí na pravidelných akcích školy jako je Posvícení v Perunce, Karneval, Rej Čarodějnic, Den děti, vánoční a velikonoční výstavy apod. O dalších mimořádných akcích budou rodiče předem informováni.

 

V Praze dne 1. 9. 2005                                             J. Kubíče, řed. školy


| Autor: Věra Freyová | Vydáno dne 13. 03. 2007 | 3067 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
KONTAKTY
Pracoviště Perunova Pracoviště Perunova
tel.: +420 267 310 296
fax: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
nám. Jiřího z Lobkovic

tel.: +420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


sonna
NOVINKY
06.12.2017: Školní časopis XII/17
09.11.2017: Třídní schůzky

V úterý 14. listopadu 2017 se konají na Perunce třídní schůzky 0. - 5. r. od 17.00 h ve třídách a volba kandidáta do školské rady.


15.05.2017:
12.05.2017: Budoucí I.C a PT - 2017/18
Třídní schůzky budoucí I.C a PT se konají 14.06.2017 v 17.00 h v budově školy. 

26.08.2014: